تئوری‌ها و رویکردها

مجموع اقدامات و طراحی‌های ما در همرو مبتنی بر رویکردهای فکری و فلسفی مشخصی است که شیوه‌ی نگاه ما به مسائل را شکل می‌دهد.

در بتن رویکردهای ما نسبت به سازمان، توجه به سازمان به‌عنوان سیستم زنده است. به این معنی که هر سازمان می‌تواند مجموعه‌ای از ویژگی‌های زندگی بخش و ویژگی‌های بازدارنده باشد. همینطور هر سازمان می‌تواند یک سیستم پیچیده، مبهم و با رفتارهای غیر قابل انتظار باشد. این نوع نگاه به سازمان، کمک می‌کند تا در برخورد با موقعیت‌ها انعطاف لازم را داشته باشیم و بتوانیم راه‌کارها را با واقعیت موجودی که با آن روبرو هستیم هماهنگ کنیم.

مهم‌ترین رویکردها و تئوری‌هایی که استفاده می‌کنیم:

۱- Appreciative Inquiry یا جستجوی ارزش‌ها

۲- Theory U

۳- Mindfulness یا توجه‌آگاهی

۴- کوچینگ به‌عنوان ابزار حمایتی برای تغییر رفتار و رسیدن به نتیجه

۵- Art of Hosting یا هنر میزبانی به‌منظور طراحی جلسات مشارکتی و گفتگوهای استراتژیک