دوره‌ی آموزشی رهبری توجه آگاهانه

هنگامی که رهبران بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهند، از هیچ‌کس تقلید نمی‌کنند!